Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin mevcut faal alanında oluşturulan, Sanayi Parselleri Alanımızda yer alan aşağıda büyüklüğü belirtilen imarlı 3 adet sanayi arsasının 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince istisna ve Kapsam Dışı ihaleler Kapsamına göre açık arttırma ihale usulü ile OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’mızca satışı yapılacaktır.

1.SANAYİ ARSASI ( 124 ADA 11 PARSEL 5902 M2)

İhale Tarihi : 13/07/2023

Saat : 14.00

İhale yeri : Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Gerede Deri İhtisas OSB Mangallar Köyü Yolu 4. Km Atıksu Arıtma Tesisi Toplantı Salonu Gerede/BOLU

2.SANAYİ ARSASI ( 124 ADA 10 PARSEL 5000 M2)

İhale Tarihi : 13/07/2023

Saat : 14.20

İhale yeri : Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Gerede Deri İhtisas OSB Mangallar Köyü Yolu 4. Km Atıksu Arıtma Tesisi Toplantı Salonu Gerede/BOLU

3.SANAYİ ARSASI ( 124 ADA 12 PARSEL 5000 M2)

İhale Tarihi : 13/07/2023

Saat : 14.40

İhale yeri : Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Gerede Deri İhtisas OSB Mangallar Köyü Yolu 4. Km Atıksu Arıtma Tesisi Toplantı Salonu Gerede/BOLU

İstekliler, İhale dokümanını almak için hangi ihaleye katılacaksa Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’müze ait Halk Bankası Gerede Şubesi TR07 0001 2009 2570 0045 0000 03 nolu hesaba her bir ihale için 1.000,00 TL ihale döküman bedelini yatırıp makbuz açıklamasına ; 1. Sanayi Arsası (124 ada 11 parsel ) ihale doküman bedeli , 2.Sanayi arsası (124 ada 10 parsel) ihale doküman bedeli veya 3.Sanayi arsası (124 ada 12 parsel) olarak belirtmesi ve bu dekont ile beraber Gerede Deri İhtisas OSB Mangallar Köyü Yolu 4. Km Atıksu Arıtma Tesisi Gerede adresinde , ihale dökümanlarını temin edebilirler.

İhale Dokümanı Kapsamı:

  1- Parsel Talep Formu eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış hali ile,(EK-1)

2- Parsel Tahsis Sözleşme Tasarısı imzalanmış hali ile, (EK-2)

3- İhale Şartnamesi İmzalanmış hali ile, (EK-3)

4-Yatırım Taahhütnamesi İmzalanmış hali ile , (EK-4)

5- Arsa İmar Durum belgesi imzalanmış hali ile , (EK-5)

6- İlgili Parsele ait İhale Dokümanını aldığına ve bedelini ödediğine dair belge ,(EK-6)

7- İlgili Parsele ait Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu

8- Gerçek veya Tüzel kişilere ait İmza Sirküleri, vekâleten katılanlar için vekâletname (Aslı veya onaylı sureti)

          9-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren, Gerçek kişi olması dahilinde varsa)

          10-Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık)(varsa)

          11-Vergi Levhası Sureti (Gerçek kişi olması durumunda varsa )

          12-Tüzel Kişi İmza Yetkilisinin Nüfus Cüzdan Suretleri

          13-Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)   

NOT: İhalenin gerçek kişide kalması durumunda yukarıda belirtilen 9-10-11. Maddelerde istenilen belgelerin Yapı Ruhsatına başvuruda bulunurken tamamlaması gerekmektedir.

İstekli Yukarıda dokümanlarda yazılı hükümler ile 4562 sayılı OSB kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Arsa Tahsisi başlıklı hükümlere uymak zorundadır.

İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler kapsamında Açık arttırma usulü ile

SATILACAK ARSA:

Mülkiyeti Gerede Deri İhtisas Organize Bölgesi adına kayıtlı olan Güneydemirciler Köyü Demirciler Merkez Mahallesindeki Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan

  1. 124  ada  11  Parsel muhammen bedeli  550 TL * 5902 m2: 3.246.100 TL (üçmilyonikiyüzkırkaltıbinyüztürklirası)
  2. 124  ada  10  Parsel muhammen bedeli  550 TL * 5000 m2: 2.750.000 TL (ikimilyonyediyüzellibintürklirası)           
  3. 124  ada  12  Parsel muhammen bedeli  550 TL * 5000 m2: 2.750.000 TL (ikimilyonyediyüzellibintürklirası)

İhaleye katılan katılımcının sanayi parselinde üretim ve istihdam şartlarını yerine getirmesi önceliği ile OSB Kuruluş Protokolü’müzün 6. Maddesinde yazılı; Deri İşleme (Tabakhaneler), deri konfeksiyon, saraciye, ayakkabı, ayakkabı yan sanayi, deri işleme ve ayakkabı makineleri, deri atıklarını değerlendirme sektörüne uygun olarak vermiş olduğu Parsel Talep Formunda bulunan bilgilere bakılır. Bu durumda, Yönetim Kurulu uygun gördüğü kişiye ihaleyi verebilir.

İHALE KOŞULLARI

1.Arsaların satışı, açık arttırma ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

2.Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ihaleye yeterli sayıda başvuru olmaması, gerekli rekabet koşullarının oluşmaması durumuna göre ihaleyi yapıp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.

3.Deri sektöründe üretim yapmak isteyen yatırımcılar ihaleye katılabilir.

4.GEREDE DERİ İHSTİSAS OSB’de Tahsisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yapı ruhsatı almamış olanlar, fabrikasını kiraya vermiş olanlar ihaleye katılamaz.

5.Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve OSB uygulama Yönetmeliğinin 60. maddesi gereği, arsa tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan, yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyenlerin (İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını almayanların) arsa tahsisi iptal edilecektir.

6.İhaleye katılanların OSB Bölge Müdürlüğü’ne borcu olmayacaktır.

7.

a)İhaleye konu 1. Parsel (124 ada 11 parsel) için açık arttırma, 3.246.100TL (üçmilyonikiyüzkırkaltıbinyüztürklirası)  fiyattan başlatılacaktır.

b)İhaleye konu 2. parsel (124 ada 10 parsel) için açık arttırma, 2.750.000TL (ikimilyonyediyüzellibintürklirası) fiyattan başlatılacaktır.

c)İhaleye konu 3. parsel (124 ada 12 parsel) için açık arttırma, 2.750.000 TL (ikimilyonyediyüzellibintürklirası) fiyattan başlatılacaktır

8.İhaleye katılacak olanlardan, parsel için 7. Maddede belirlenen bedelin %10’unu teminat olarak ihale tarihinden önce Bölge Müdürlüğü’müze ait Halk Bankası Gerede Şubesi TR07 0001 2009 2570 0045 0000 03 nolu hesaba nakit olarak yatıracaktır.

9. İhale sonucu en geç 5 (beş) gün içinde sonuca bağlanarak, kesinleşen ihale sonucu ihaleyi kazanan katılımcılara yazılı tebliğde bulunulacaktır. Arsa tahsisi için avans niteliğinde geçici olarak tahsil edilen meblağ, arsa satışı için belirlenen ve kesinleşen bedelden düşüldükten sonra geriye kalan bedel katılımcıdan tahsil edilecektir.. İhale tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde kesinleşen arsa tahsis bedelinin %100’lük kısmı OSB’nin belirtmiş olduğu banka hesabına nakit olarak yatırılacaktır. İhale sonucu kesinleşen parsel bedelinin %100’lük kısmının süresi içinde ödenmemesi halinde, hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın tahsis iptal edilerek yatırılan geçici teminat irat kaydedilecektir. İhale bedelinin yatırılmasına müteakip OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile gerçek veya tüzel kişi (Yatırımcı) arasında en geç 10 (on) gün içinde “Arsa Tahsis Sözleşmesi” imzalanacaktır. Açık artırma usulü arsa tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağlar avans niteliğinde alınacaktır. Müteşebbis Heyet arsa satış bedeline, kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve vs. gider vergileri ile OSB’nin tüm iş ve işlemlerinden kaynaklanan masrafları dahil ederek hesaplanmış olup daha sonra ki yapılabilecek yatırımlarla ilgili giderler hesaplanıp kesin hesap olarak belirlenecek meblağı arsa tahsisi sözleşmesi yapan katılımcılardan talep edilecektir.

12.Temel Şartlar:

OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre; OSB’de arsa tahsisi için kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,

b) Kuruluş protokolünde 6 Maddesinde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,

c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,

ç) OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması,

d) Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre; “OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler” için arsa tahsis talebi için müracaatlar değerlendirilmeyecektir.

13.Gerede Deri İhtisas OSB 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. İhalenin fesih edilmesi ve geçici teminatın irat kaydedilmesi halinde katılımcı idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

14.İhale dokümanını alan istekli ihale dökümanlarını okuduğunu ve şartlarına uyacağını beyan ve taahhüt eder.

Kamuoyuna İlanen duyurulur.